Alapszabály – 2. Az egyesület tagsága

Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en Magyar y English. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

Lásd még: Taglista.

2.1. A tagság létrejötte

Az egyesület tagjává olyan személy (természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) válhat, aki/amely

 • tíz saját készítésű fotót az elnökség rendelkezésére bocsát értékelésre;
 • nyilatkozik a belépési szándékról;
 • elfogadja az egyesület célját (céljait);
 • a létesítő okirat (alapszabály) alapján az egyesület tagjait terhelő kötelezettségek teljesítését vállalja.
 • Rendes tag csak 18. életévét betöltött természetes személy lehet.

A belépési kérelem elfogadásáról – a beküldött/bemutatott fotók figyelembevételével – az elnökség határoz.
A tagság egyszerű többségének (50% feletti arány) javaslatára a jelentkezőt fel kell venni a tagok közé.

2.2. A tagság típusai

2.2.1. Rendes tag
Minden tag alapértelmezetten rendes tag, beleértve az alapító tagokat is. A rendes tag jogai és kötelezettségei az egyesület viszonylatában teljesek.

2.2.2. Pártoló tag
A pártoló tag az egyesület céljaival egyetértve vagyoni hozzájárulással (a mindenkor érvényes tagdíj legalább tízszeresének befizetésével) támogatja annak működését, céljai elérését, de nem rendelkezik a rendes tag teljes jogosítványaival.
A pártoló tag meghívható az egyesület közgyűlésére, vagy rendezvényeire. A közgyűlésen csak tanácskozási joggal rendelkezik, szavazati joga nincs és nem választható.

A rendes tag nem válik pártoló taggá, ha anyagilag támogatja az egyesületet.

2.2.3. Tiszteletbeli tag
Kimagasló szakmai vagy társadalmi értékei alapján, hírnevével támogatja az egyesületet.
Nem rendelkezik a rendes tagokat megillető jogosítványokkal, de a közgyűlés dönthet egyedileg erről másként is. A közgyűlésen csak tanácskozási joggal rendelkezik, szavazati joga nincs és nem választható. A tiszteletbeli tagra nem vonatkozik a tagdíjfizetési-kötelezettség. A tiszteletbeli tagot a közgyűlés választja.

2.2.4. Alapító tag
Az alapításkor jelenlévő rendes tag, aki létrehozta a szervezetet. Az alapító tag nem rendelkezik több joggal, mint a rendes tag.

2.3. A tagság megszűnése

2.3.1. A tagsági jogviszony megszűnésének esetei

2.3.1.1. Kilépés
A tagság megszűnik, ha a tag az egyesületből kilép.
A kilépésről írásban kell nyilatkozni, de nem kötelező a nyilatkozatban a kilépést indokolni. A kilépésről szóló nyilatkozatot az elnöknek kell megküldeni. A tagsági viszony a kilépésről szóló nyilatkozat egyesület általi átvételének napján szűnik meg.

2.3.1.2. Felmondás – A tagsági jogviszony egyesület általi felmondása tagdíjhátralék miatt
A tagot a tagnyilvántartásból az egyesület tagjai közül tagdíjhátralék miatt akkor kell törölni, ha az elnökség azt megelőzően írásban, igazolható módon felhívta a tagot a tagdíjhátralék megfizetésére és a fizetési határidő (minimum egy, maximum tizenkettő hónap) eredménytelenül telt el.
Szociális alapon az elnökség haladékot adhat a tagdíj megfizetésére, vagy mérsékelt tagdíjat állapíthat meg. A fentiek mellett a közgyűlés egyszerű többségének szavazata alapján bármely tag jogviszonya felmondható.

2.3.1.3. Kizárás
A kizárást etikai vagy gazdasági vétség gyanújának megállapítása után, vagy más tag panaszára az elnökség kezdeményezi, az eljárás megindításáról a megvádolt tagot értesíti.
A tisztességes eljárás érdekében a megvádolt tag számára meg kell adni a védekezés lehetőségét.
A megvádolt tag személyes meghallgatás keretében először az elnökség, majd a közgyűlés előtt is kifejtheti álláspontját, véleményét.
Közgyűlési határozattal bármely tag kizárható. A határozatról indoklással ellátva, írásban értesítést kell küldeni a kizárt tagnak, akit az értesítéssel egyidejűleg tájékoztatni kell a jogorvoslati lehetőségekről is.

2.3.1.4. Technikai megszűnés
A tag tagsági jogviszonya megszűnik halála vagy jogutód nélküli megszűnése esetén.

2.3.2. A tagsági jogviszony megszűnésének következményei

 • A tagot a tagnyilvántartásból (az egyesület tagjai közül) törölni kell.
 • A tagsági jogviszony megszűnik, így a tagi jogok és kötelességek is.
 • A befizetett tagdíj vagy támogatás nem kerül visszafizetésre – még részben sem.

2.4. A tagok jogai

A rendes tag a közgyűlésen részt vehet, azon szavazhat. A közgyűlésre meghívható bármely pártoló, vagy tiszteletbeli tag is. Ha a törvényben foglalt feltételeknek eleget tesz – a rendes tag az egyesület bármely tisztségére választható.
Bármely tag (rendes, pártoló, tiszteletbeli) a közgyűlés napirendjére, napirendi pontjára javaslatot tehet, a közgyűlésen felszólalhat, kérdéseket tehet fel, javaslatokat és észrevételeket tehet (ha kapott meghívót). A rendes tag jogosult igénybe venni az egyesületnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait.

2.5. A tagok kötelességei

Az egyesület tagja köteles

 • tagdíjat fizetni,
 • betartani az alapszabály rendelkezéseit,
 • betartani a közgyűlés határozatait,
 • betartani az elnökség határozatait.

Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét. Az egyesület tagjának törekednie kell a többi tag jó hírnevének megőrzésére.

2.6. Az egyesületi tagdíj

2.6.1. Az egyesület éves tagdíja tizenkétezer (12000) forint, amelyet negyedéves esedékességgel előre kell fizetni.
2.6.2. A negyedévek a naptári negyedévhez igazodnak.
2.6.3. A fizetési haladék az első naptári negyedévben február 15-ig szól, a többi negyedévben az első hónap 15-éig.
2.6.4. Az új belépők fél éves tagdíjat fizetnek, amely a megkezdett és a következő negyedévre szól és a belépéskor esedékes megfizetni.
2.6.5. Minden tag fizethet előre több negyedévet is.

2.7. Az egyesületi tagsági kártya

2.7.1. Az egyesület tagsági kártyája egyben kedvezményeket biztosító kártya és sajtóigazolvány is.
2.7.2. A kártya legalább magyar–angol–német–francia nyelveken tartalmazza a főbb információkat.
2.7.3. Az egyesület tagsági kártyáit az elnökség bocsátja ki.
2.7.4. A rendes tag alapesetben az alapkedvezményeket nyújtó (Classic logós) kedvezménykártyaként kibocsátott igazolványra jogosult – a (minimális gyártási költségeket és logóhasználati-díjat tartalmazó) költségtérítés megfizetése mellett.
2.7.5. Az elnökség (az egyesület érdekében) magasabb szintű kedvezményekre jogosító (Silver vagy Gold logós) kártyákat bocsáthat a tagok birtokába, hogy ezzel motiválja, ösztönözze vagy jutalmazza őket a 2.7.4. ponttal azonos költségtérítés mellett. A magasabb szintű kártyák piaci áron megvásárolhatók, így az egyesületet támogatva.

Alapszabály: 1234567891011