(Magyar) Etikai Kódex

Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en Magyar, English y 中文. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

Az Etikai Kódex itt letölthető.

Az Ad Hoc Budapest Fotográfiai Alkotóműhely Etikai Kódexe

I. Bevezetés

 1. § Az Etikai Kódex célja a tisztességes és etikus fotográfiai tevékenység megőrzése és elősegítése hazánk és az Európai Unió szabályainak (törvények, rendeletek, jogszabályok stb.) megtartása mellett.
 2. § Ez a kódex az Ad Hoc Budapest Fotográfiai Alkotóműhely (továbbiakban ABFA, vagy egyesület) tagságára kötelező, mindazonáltal egyesületünk szeretettel ajánlja a benne foglaltak megtartását minden fotográfiával foglalkozó embernek. Tagjaink igyekeznek példamutató életre a fotózás minden területén.
 3. § Az ABFA tagjai különösen fontosnak tartják a személyhez fűződő és szerzői jogok tiszteletben tartását, az épített és természeti környezet megóvását, a törvényesség megtartását.
 4. § Nem kötelező minden tagnak barátságot ápolnia a többi taggal, azonban a tisztelet és a bajtársiasság elvárható.
 5. § A tagok egymással kapcsolatos problémáikat az egyesületen belül oldják meg. Vitás esetekben igyekezzen minden tag a kulturált és békés megoldásokra!

II. Általános szabályok

 1. § Szemetelni, környezetszennyezést okozni semmilyen helyzetben nem megengedett, városban vagy romos, lepusztult környezetben sem.
 2. § Engedélyköteles helyszínen be kell szerezni az engedély(eke)t, kivétel a bevásárlóközpontok. Bevásárlóközpontok esetében a biztonsági szolgálat kérésére be kell fejezni a fotózást.
 3. § Verekedést provokálni, garázdaságban tevékenyen részt venni tilos. A fotós nem népszerűsítheti az erőszakot, az egészségre ártalmas szereket (különösképpen a kábítószereket) és életmódot.
 4. § Az egyesület színeiben politikai tevékenységet folytatni nem megengedett, azonban az egyesülettől függetlenünk bárkinek lehetősége van rá.
 5. § Az egyesületnek vagy bármely tagjának szándékosan okozott erkölcsi (például jó hírnév), anyagi vagy bármilyen más kár (a kár természetén túl) etikai vétségnek is minősül. A mások rovására, agresszív módon elért előnyök is ide tartoznak.
 6. § Illőnek és helyesnek tartjuk a szakmai elismerések, publikációk vagy más megjelenések (elsősorban kiállítások) esetén az egyesületi tagság megemlítését. Az egyesület népszerűsítését. Ha egy fotópályázaton lehetséges, akkor tagjaink az egyesület színeiben induljanak!
 7. § A tagok minden kiállításukra meghívót küldenek az egyesületnek.
 8. § Az egyesület egységét bomlasztó és felforgató tevékenység azonnali kizárást von maga után.
 9. § Mivel az egyesület tagja (lesz) a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetségének (MAFOSZ) és a Nemzetközi Fotóművészeti Szövetségnek (FIAP – Fédération Internationale de l’Art Photographique), így kötelező a MAFOSZ és a FIAP Etikai Kódexének a betartása is.

III. Természetfotó

 1. § Természetben való fotózásnál maximálisan törekedni kell az élővilág legkisebb mértékű megzavarására. (Sokszor a jelenlét is zavaró!)
 2. § Egyesületünk tagja nem rongálhat, vagy változtathat meg egy természeti helyszínt a jobb fotó érdekében. Ágak letörése, növények kivágása szigorúan tilos.
 3. § Kölyök állatok és fiókák érintése és etetése tilos, mert a szülők megérzik rajtuk az ember közelségét, vagy meglátják az akciót és elhagyják az utódot.
 4. § A fotózás végeztével a fotósnak a fotózás előtti állapotokat kell maga után hagynia.
 5. § Fészkelő madarak fotózása előtt a Magyar Természetfotósok Szövetsége elnökségével szükséges felvenni a kapcsolatot és ezt igazolhatóan dokumentálni.
 6. § A természetvédelmi szabályok (törvények és törvényerejű rendeletek) betartása mindenki számára kötelező.
 7. § Ha működik a területen természetfotós közösség, akkor törekedni kell a velük való egyeztetésre.
 8. § A terepre való megérkezés előtt szükséges megismerni és alkalmazni a naturArt, Magyar Természetfotósok Szövetsége és a Foto Natura, Természetfotósok Egyesülete etikai kódexét is. A kifejezetten szervezeti szabályok betartása nem kötelező, de a természetvédelmi jellegű szabályok egyesületi tagjainkra is érvényesek.

IV. Emberábrázolás, emberekkel szemben tanúsított magatartás

 1. § Az ABFA tagsága elhatárolódik minden rasszista és ideológiai alapon kirekesztő mozgalomtól és személytől.
 2. § Minden embert egyenlőként kell kezelni, emberi jogait tiszteletben kell tartani.
  1. Az ABFA tagja nem kelthet gyűlöletet, nem szólíthat fel rasszista megkülönböztetésre népek, nemzetek, nemzetiségek ellen. Vallása, felekezeti hovatartozása, neme, testi, szellemi vagy lelki állapota, mássága, életkora, életmódbeli, életviteli különbözősége, politikai vagy szexuális identitása miatt senkit sem becsmérelhet, nem terjeszthet senkiről előítéletet kifejező rágalmakat.
  2. A felsoroltakkal kapcsolatos minden sértés, bántalmazás vagy rágalmazás azonnali kizárást von maga után – ebbe a másság puszta, tárgyilagos említése természetesen nem tartozik bele.
 3. § A lelkiismereti vagy személyes szabadság korlátozása esetén a kizáráson túl az elnökségnek (vagy az etikai bizottságnak) feljelentési kötelezettsége is keletkezik.
 4. § Minden egyesületi rendezvényen elsődleges szempont a résztvevők testi épségének és egészségének védelme.
 5. § A fogyatékos emberek segítése és integrálása a társadalomba támogatandó és becsülendő magatartási forma. Az ABFA tagjai is törekednek ilyen embertársaink segítésére.
 6. § Olyan felvételen, amely sem a tömegfelvétel, sem a nyilvános rendezvényen készült felvétel kritériumainak nem felel meg, csak engedéllyel szerepelhet ember (Képmás oltalma). Kényszeríteni senkit nem lehet a fotón való szereplésre, de fotó elkészítésére sem.
 7. § A becsület, az emberi méltóság és a jó hírnév védelme minden fotós alapvető és magától értetődő kötelessége.
 8. § Személyes adattal visszaélni, azt nyilvánosságra hozni tilos.
 9. § Elhunytakkal kapcsolatban mindenki köteles a tisztelet és a jó ízlés megtartására.
 10. § Felvételek közzétételével, vagy eltitkolásával zsarolni valakit (a törvényi szabályzáson felül) etikai vétség.
 11. § Nem nagykorú személy csak írásos szülői engedéllyel szerepeltethető felvételeken. Az engedély megléte nem jogosítja fel a fotóst a személyiségi jogok semmilyen nemű megsértésére.
 12. § Mindenfajta zaklatás, erőszak, fenyegetés alkalmazása tilos.

V. Sajtófotó

 1. § Az egyesület fotósaira, ha a nyomtatott vagy online sajtó számára készítenek felvételeket, kötelező a Magyar Újságírók Szövetségének (MÚOSZ) etikai kódexe is.
 2. § A sajtószabadságot a hatóságok ellen is védeni szükséges.
 3. § A fényképezőgép vagy adathordozó csak bírósági ítélet esetén adható át hatósági személynek.
 4. § Az információk hamisítása és a tisztességtelen fotóriporteri magatartás nem méltó egyesületünk tagságához.
 5. § Tényfeltáró riport készítésekor (a törvényes korlátokon túl) csak a valóság korrekt és tárgyilagos bemutatása, a tisztesség és az etikai normakövetés állhat a fotózás útjába. Aki ezt nem fogadja el, annak nincs helye az ABFA tagjai között.

VI. Szerzői jog

 1. § Más által készített felvételek bárminemű felhasználása esetén szükséges a szerző feltüntetése és beleegyezése.
 2. § Aki más alkotását sajátként tünteti fel,
  1. minimálisan az egyesületi tagság fél éves felfüggesztésével szankcionálandó.
  2. Második esetben örökös kizárást kell alkalmazni.
 3. § Szerzőként a fotós a megjelenés médiumának képviselőjével köteles közölni, ha a fotó már megjelent máshol is (ebbe beletartozik az egyéni kiállítás és a közösségi portálokon való megjelenés is).
 4. § Természetesen az egyesületi rendezvényeken exponált fotók készítője is személyesen birtokolja a szerzői jogait, de az egyesületnek térben és időben kötetlen térítésmentes felhasználási joga keletkezik a felvételek felett.
 5. § A mű szerzőjének joga van a saját nevének használathoz. Szerzői név választása esetén a szakmai közösségre tekintettel kell lenni.
 6. § Névazonosság esetén, a pályán régebben tevékenykedő fotós kérésére az új kolléga kötelessége, hogy más nevet vagy megkülönböztető jelet használjon. Ez csak akkor szükséges, ha a másik (azonos nevű) fotós ezt kéri.

VII. Kollegialitás

 1. § A tagok igyekeznek a kulturált érintkezés szabályai szerint, jóhiszeműen viszonyulni a többi fotóshoz.
 2. § Más fotósok munkájának megakadályozása, szándékos megzavarása etikai vétség.
 3. § Egymás lejáratása, rossz hírkeltés méltatlan az ABFA tagjaihoz.
 4. § Ingyen munkát elvárni a kollégától, őt kihasználni nem etikus.

VIII. Etikai határozatok

 1. § Az Etikai Kódex megsértése esetén az Ad Hoc Budapest Fotográfiai Alkotóműhely elnöksége az illetékes. A tagság 50 fő feletti száma esetén három fős etikai bizottság megalapítása javasolt.
 2. § A kódexben foglaltakkal kapcsolatban keletkezett ügyben az elnökség határozatot hoz (az etikai bizottság javaslatára).
 3. § Az etikai vizsgálat lefolytatására indítványt tehet egy ügy sértettje vagy bármely egyesületi tag, egyesületi testület, munkacsoport, vagy külső személy. Minden esetben szükséges csatolni a megindokolt panaszt.
 4. § Ha a bepanaszolt személy nem tagja az egyesületnek, az eljárást nem szükséges lefolytatni, de súlyos etikai vétség gyanúja esetén (ha esélyes, hogy a bepanaszolt személy a jövőben kérheti felvételét) javasolt.
 5. § Csak a fotózással, az ABFA tagjaival vagy az egyesülettel kapcsolatos magatartás és a publikált fotók lehetnek alapjai egy etikai vizsgálatnak. Sem a fotózáshoz nem kapcsolódó munkaköri vagy civil szervezeti élet sem a magánélet területe nem tartozik etikai vizsgálat alá. Nem megjelent fotó csak nagyon indokolt és kirívó esetben lehet vizsgálat tárgya.
 6. § Az elnökség (vagy az etikai bizottság) mindent köteles megtenni az objektív, és részrehajlástól mentes tényfeltárás (és döntéshozatal) érdekében.
 7. § A bepanaszolt személy nem tarthat vissza információt, ha erre mégis bizonyítottan sor kerül, az súlyosbító tényezőként számításba veendő a szankcionálás során.
 8. § Súlyosbító körülményként kell figyelembe venni, ha a vétség nem cselekvőképes személyek (gyerekek, fogyatékos emberek) ellen irányul.
 9. § Etikai vétség hiányában nyilvános felmentést szükséges közzétenni a tagság informálására.
 10. § Ha az etikai vétséget megállapította az elnökség (vagy az etikai bizottság), akkor annak súlyosságát mérlegelve több fokozatban szankcionálhatja a tagot (az etikai bizottság a szankcionálásra az elnökségnek tesz javaslatot). Súlyos etikai vétség esetén akár első alkalommal is alkalmazható a legszigorúbb szankció.
 11. § Az etikai vétséggel kapcsolatos szankcionálás fokozatai:
  1. figyelmeztetés,
  2. megrovás,
  3. egyesületi kedvezmények megvonása, tisztségekből visszahívás,
  4. egyesületi tagság felfüggesztése határozott időre (automatikus visszavétellel),
  5. kizárás az egyesületből,
  6. örökös kizárás az egyesületből.
 12. § Az elnökség jogosult a döntést nyilvánosságra hozni.
 13. § A 60. § e és f pontját közgyűlési határozattal kell megerősíteni.

IX. Záró rendelkezések

 1. § Az Etikai Kódexet elfogadta az Ad Hoc Budapest Fotográfiai Alkotóműhely Egyesület közgyűlése 2015. április 11-én.
 2. § A jogi normák betartása mindenkire nézve kötelező, de az alábbi szabályok (nemzetközi egyezmények, törvények, jogszabályok, irányelvek stb.) betartása ezen túl az ABFA tagjai számára az erkölcsi és etikai minimumot is jelentik.
  • Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata
   (ENSZ, 1948. december 10.)
  • Az Emberi Jogok Európai Egyezménye
   (Európa Tanács, ETS-005, 1950. november 4.)
  • Az Európai Unió Alapjogi Chartája
   (Európa Tanács, 2000. december 7.)
  • A gyermekek jogairól szóló egyezmény
   (ENSZ, 1989. november 20.)
  • Magyarország Alaptörvénye
 3. § Érdemesnek tartjuk megfontolni más szervezetek etikai kódexeinek betartását is.